Address: 141-B, Dada Nagar Kanpur Uttar
Pradesh,India, Pincode- 208022
Moblie: +91 9628690824,+91 9580017812
Phone: +91-9336217812
Mail: pandpkanpur@gmail.com
seckanpur@gmail.com